Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên

CLB SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Ủy Viên

Anh Nguyễn Phúc Long

Chức vụ: Chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Nguyễn Khoa Bảo

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Nguyễn Duy Chính

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Trần Văn Cường

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Phan Tấn Đạt

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

C. Phạm Thị Thúy Hà

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Lê Viết Hải

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Phạm Thanh Hưng

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Thân Văn Hùng

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

C. Lê Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Võ Quốc Khánh

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Nguyễn Văn Luyến

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Âu Dương Ngọc

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Huỳnh Kim Nhựt

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Lê Đình Thắng

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Lưu Công Thành

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Phạm Nhật Thành

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Phan Đình Tuệ

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A. Thân Đức Việt

Chức vụ: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt

A Nguyễn Quang Ánh

Chức vụ: Ủy Viên