Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Trần Văn Cường

A. Trần Văn Cường

Chức danh doanh nghiệp
Thiên Phát Đạt, đã hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh