Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Võ Quốc Khánh

A. Võ Quốc Khánh

Chức danh doanh nghiệp