Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. Page 3

CLB SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Ủy Viên

A. Vũ Hồng Quân

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Ủy Viên

A. Phan Chiến Thắng

Chức vụ: Ủy Viên

A. Phạm Văn Thịnh

Chức vụ: Ủy Viên

A. Phạm Đức Thuận

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Quang Trường

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Ủy Viên

A. Ngụy Thanh Vĩ

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Ngọc Bình

Chức vụ: Ủy Viên

A. Bùi Văn Chiến

Chức vụ: Ủy Viên