Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. Page 2

CLB SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Ủy Viên

A. Lê Quý Ba

Chức vụ: Ủy Viên

C. Nguyễn Nữ Phương Châu

Chức vụ: Ủy Viên

C. Nguyễn Thị Dịu

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Mạnh Hải

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Đinh Đức

Chức vụ: Ủy Viên

A. Hoàng Xuân Dương

Chức vụ: Ủy Viên

A. Vũ Kim Giang

Chức vụ: Ủy Viên

C. Đào Thúy Hà

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Bùi Hà

Chức vụ: Ủy Viên

C. Nguyễn Thị Minh Hiền

Chức vụ: Ủy Viên

A. Phạm Ngọc Hiếu

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Trọng Hiếu

Chức vụ: Ủy Viên

A. Vũ Đức Hoàng

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy

Chức vụ: Ủy Viên

A. Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Ủy Viên

A. Đinh Hồng Kỳ

Chức vụ: Ủy Viên

C. Nguyễn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Ủy Viên

C. Trần Phương Nga

Chức vụ: Ủy Viên

A. Nguyễn Thiên Phú

Chức vụ: Ủy Viên

C. Nguyễn Hiền Phương

Chức vụ: Ủy Viên