Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. C. Nguyễn Nữ Phương Châu

C. Nguyễn Nữ Phương Châu

Doanh nghiệp
Chức vụ CLB
Chức danh doanh nghiệp
Doanh nghiệp thành viên