Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Nguyễn Mạnh Hải

A. Nguyễn Mạnh Hải

Doanh nghiệp
Chức vụ CLB
Chức danh doanh nghiệp
Doanh nghiệp thành viên